Hozan - Hozan ESD Elastomer Tip Tweezers


Hozan ESD Elastomer Tip Tweezers

Code : P-640-J, P-643-J, P-640J-1, P-643J-1, P-640S-1, P-641S-1, P-642S-1, P-643S-1, P-644S-1, P-645S-1, P-640P-1, P-644P-1, 9-643N-1, P-645N-1
Brand : Hozan


 

~ Doing our best for you! ~